WebDesign

I-Design

Disclaimer I-Design

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

1.1 I-Design: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “I-Design” ingeschreven onder
handelsnummer: 77124189

1.2 Opdrachtgever: De (rechts)persoon met wie I-Design een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Diensten: De door I-Design te verlenen diensten zoals beschreven op
https://i-design-your-website.com
waaronder webontwikkeling, grafisch vormgeving, Chipped Designs, SEO en
online marketing. Onder webontwikkeling wordt verstaan: het verschaffen van toegang tot en het
gebruik van het Systeem uitsluitend met het doel de Website op te zetten en te onderhouden, en
eventueel de hosting van de Website.

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen I-Design en
Opdrachtgever op grond waarvan I-Design aan Opdrachtgever Diensten verleent.

1.5 Systeem: Door I-Design beheerde programma’s (waaronder mede begrepen de programmacode
voor het opzetten en onderhouden van een Website), schrijfruimte en de Website waarmee zij aan
Opdrachtgever de Diensten verleent.
1.6 Website: De door Opdrachtgever beheerde Website op basis van een CMS systeem zoals
WordPress, Joomla of Opencart.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en rechtsbetrekkingen van I-Design.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Opdrachtgever
gehanteerde algemene voorwaarden.
2.3 Opdrachtgever gaat deze algemene voorwaarden aan in de hoedanigheid van bedrijf.
Opdrachtgever kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming
zoals het herroepingsrecht. 

2.4 I-Design is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt.

2.5 Indien Opdrachtgever de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren,
heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht
worden op te zeggen zonder dat I-Design tot vergoeding van kosten of schade is gehouden.

ARTIKEL 3 – TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 Alle offertes van I-Design zijn vrijblijvend en kunnen binnen veertien werkdagen na kennisneming
van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders
wordt aangegeven.

3.2 De Overeenkomst tussen I-Design en Opdrachtgever komt tot stand door te klikken op de knop
‘offerte aanvragen’ op de Website van I-Design.com De Overeenkomst komt ook tot stand bij
verstrekken van betalingsgegevens via telefoon, email of schriftelijk.

3.3 I-Design heeft het recht zonder opgaaf van reden een Opdrachtgever te weigeren.


ARTIKEL 4 – GEBRUIKERSRECHT

4.1 Wanneer I-Design volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met
Opdrachtgever, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit
betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht
overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de
licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp.

4.2 I-Design is zonder de toestemming van Opdrachtgever niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op
andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer
of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of
definitieve ontwerp, heeft Opdrachtgever recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar
rechten van tenminste twintig procent van het factuurbedrag.

4.3 Opdrachtgever heeft met inachtneming van de belangen van I-Design, de vrijheid om het
ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

ARTIKEL 5 – RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM EN EIGENDOMSRECHTEN

5.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van
intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht – toe aan
Opdrachtgever. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of
registratie, is uitsluitend Opdrachtgever daartoe bevoegd.

5.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar
het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten,
auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de
mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor I-Design.

5.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is I-Design te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op
of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het I-Design niet toegestaan zonder
voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Opdrachtgever openbaar
te maken of te verveelvoudigen.

5.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Opdrachtgever tot
stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen,
ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van
Opdrachtgever, ongeacht of deze aan I-Design of aan derden ter hand zijn gesteld.

5.5 Na het opleveren van de Dienst hebben noch I-Design noch Opdrachtgever jegens elkaar een
bewaarplicht van drie jaar met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

ARTIKEL 6 – RECHTEN EN PLICHTEN I-DESIGN

6.1 I-Design spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar kan niet garanderen
dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn.

6.2 I-Design is niet betrokken bij de inhoud van de Website van Opdrachtgever, I-Design is dan ook
niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten,
reclame, en de afhandeling van de verkoop zoals betaling en levering.

6.3 I-Design behoudt zich het recht om de diensten te wijzigen. I-Design zal zich inspannen om
wijzigingen die een beperking inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te
melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

6.4 I-Design kan de Diensten mogelijk uitbreiden met nieuwe elementen die nieuwe functionaliteiten
bevatten. Updates die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet
automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever gebruik wenst te
maken van deze updates dient hij hierover nadere afspraken te maken met I-Design.

6.5 I-Design stuurt een maandelijkse nieuwsbrief waarin Opdrachtgevers worden geïnformeerd over
de ontwikkelingen van de Diensten en eventuele aanbiedingen. Tenzij Opdrachtgever aangeeft deze
niet te willen ontvangen, ontvangt de Opdrachtgever deze nieuwsbrief op het e-mailadres dat tijdens
het registratieproces is verstrekt.

6.6 I-Design maakt niet standaard een (maandelijkse) back-up van gegevens die gebruikt worden
binnen de Website van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever gebruik wenst te maken van deze
automatische back-ups dient hij hierover nadere afspraken te maken met I-Design.

ARTIKEL 7 – RECHTEN EN PLICHTEN OPDRACHTGEVER
7.1 Opdrachtgever verkrijgt hierbij het exclusieve recht om via de door haar te verzorgen apparatuur
en programmatuur de Diensten te gebruiken en te promoten.

7.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten.

7.3 Tenzij anders overeengekomen is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze
maken van back-ups van eigen gegevens die worden gebruikt voor het opzetten en onderhouden van
de Website.

7.4 Opdrachtgever dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige
(adres)gegevens te verschaffen welke aan Opdrachtgever worden gevraagd tijdens het  opstellen van
een offerte / factuur. Opdrachtgever dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk
via de contactpagina van I-Design door te geven.

7.5 Opdrachtgever dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich
opstellen en gedragen conform hetgeen door I-Design mag worden verwacht van een zorgvuldig
gebruiker. In het bijzonder zal Opdrachtgever bij het gebruik van de Diensten:
(a) geen gegevens plaatsen die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
(b) geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of
anderszins inbreuk maken op rechten van derden;
(c) geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de
goede zeden;
(d) niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe
kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;
(e) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij
niet geautoriseerd is (‘hacken’);
(f) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan
wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan
worden toegebracht;
(g) zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam of (een
deel van) de Diensten aan derden. Opdrachtgever zal zijn Gebruikersnaam strikt persoonlijk en
geheim houden;
7.6 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt I-Design
zich het recht voor haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten of de Overeenkomst te
ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 7.5,
zonder dat I-Design tot enige schadevergoeding is gehouden.

7.7 Bij overstap van een ander platform is de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het instellen
van redirects van oude URL’s naar nieuwe  URL’s, om zo de eventuele SEO-score te behouden.


ARTIKEL 8 – BETALING

8.1 I-Design is gerechtigd eenmaal per jaar de door haar gehanteerde tarieven tussentijds te wijzigen.
Deze wijziging zal eerst ingaan nadat deze vooraf aan Opdrachtgever is medegedeeld. I-Design heeft
te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor
betaling zekerheid te verkrijgen.

8.2 Betalingen aan I-Design dienen door I-Design te zijn ontvangen binnen 14 dagen na de
factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de Opdrachtgever, zonder dat daartoe enige
aanzegging is vereist, over het volledige factuurbedrag een rente verschuldigd van 2 procent per
kalendermaand, waarbij een deel van een maand als volledige maand wordt gerekend.
8.3 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn
betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag
de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de
vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever
naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe
deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze
vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 20%
van het totale bedrag met een minimum van € 69,-.

8.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is I-Design bij
gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Opdrachtgever tot
enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

8.6 I-Design heeft ten alle tijden het recht de Website uit te schakelen als de betaling van de factuur
na meer dan 40 dagen na de factuurdatum nog niet is ontvangen.


ARTIKEL 9 – GARANTIE

9.1 I-Design staat in voor de kwaliteit van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met
wat Opdrachtgever op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich
niettemin gebreken voordoen in de door I-Design geleverde dienst als gevolg van programmeer-
en/of designfouten, dan zal zij deze gebreken herstellen dan wel een redelijke prijsreductie
toepassen, uitsluitend ter beoordeling van I-Design. Als een Dienst eenmaal is opgeleverd is een
volledige terugbetaling onmogelijk.

9.2 Gebreken in de beveiliging van de door Opdrachtgever opgeslagen informatie op de geleverde
websites van I-Design, gebreken als gevolg van handelingen van Opdrachtgever zelf of van andere
Opdrachtgevers of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in beveiligde informatie, login
procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn
voor rekening en risico van Opdrachtgever.

9.3  Tijdens het project wordt Opdrachtgever op de hoogte gehouden met screenshots, video’s en
andere voorbeelden. Opdrachtgever dient de geleverde dienst meteen na oplevering nauwkeurig te
keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.
9.4 Indien Opdrachtgever het niet eens is met de oplevering van een Dienst kan Opdrachtgever
contact met I-Design opnemen via de contactpagina op de website. Opdrachtgever krijgt dan binnen
14 werkdagen een inhoudelijke reactie. Indien het geschil van Opdrachtgever gegrond wordt
bevonden, wordt er een prijsreductie toegepast of wordt er een gratis Dienst aangeboden.


ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

10.1 I-Design is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Opdrachtgever of
derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het
gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.

10.2 Opdrachtgever zal I-Design en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken
van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband
houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Opdrachtgever van de Diensten.

10.3 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende
schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van I-Design.

10.4 I-Design is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe
verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:
a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van I-Design
b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
c) belemmeringen als gevolg van de door Opdrachtgever benutte hard- en software of de door deze
gebruikte technische infrastructuur
d) werkstakingen
e) brand
f) ongeval of ziekte van personeel
g) Denial of Services (DoS) aanvallen.

10.5 Wanneer de overmacht situatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft
Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail
te beëindigen zonder dat I-Design tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

10.6 Indien I-Design door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht
verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op
te schorten. De Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of
rente.

 

I-Design

I-Design

Lees meer over o.a. wetgeving m.b.t. persoonsgegevens, ons cookie beleid, disclaimer, privacy.

Alle berichten »